Vijeće ministara BiH

Usvojeni izvještaji o izvršenju budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza

Front 29.06.22, 16:05h

Usvojeni izvještaji o izvršenju budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza
Izvještaj će biti objavljen na veb-stranicama Vijeća ministara BiH i Ministarstva finansija i trezora

 

 

 

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, usvojilo je Izvještaj o izvršenju budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za prvo polugodište 2021. godine, koji će Ministarstvo finansija i trezora dostaviti Predsjedništvu BiH i Parlamentarnoj skupštini BiH.

 

Izvještaj će biti objavljen na veb-stranicama Vijeća ministara BiH i Ministarstva finansija i trezora.

 

Ukupno ostvareni prihodi, primici i finansiranje na raspolaganju institucijama BiH u periodu januar - juni 2021. godine iznosili su 507.436.638 KM, dok su ukupno ostvareni rashodi i izdaci iznosili 454.278.474 KM.

 

Finansiranje institucija u prvom polugodištu vršeno je na osnovu odluka Vijeća ministara BiH o privremenom finansiranju, s obzirom na to da nije usvojen budžet za 2021. godinu, te je za planski nivo prihoda uzeta  polovina prihoda iz Budžeta 2020. godine. Institucije Bosne i Hercegovine su nastavile s uštedama na primanjima i materijalnim troškovima i u 2021. godini, pa su bruto plate i naknade troškova zaposlenih ostale  na istom nivou, kao u 2012. godini, odnosno nastavljena je primjena odluka Vijeća ministara BiH o njihovom smanjivanju - saopćeno je iz te institucije.

 

U saopćenju se navodi da u periodu 1. 1. - 30. 6. 2021. godine sve dospjele obaveze po osnovu vanjskog državnog duga su izmirene blagovremeno u ukupnom iznosu 382.552.602,89 KM.

 

Na sjednici je usvojen i Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za period I - IX 2021. godine, koji će Ministarstvo finansija i trezora objaviti na službenoj veb-stranici.

 

Prema Izvještaju, ukupno ostvareni prihodi, primici i finansiranje na raspolaganju institucijama BiH za devet mjeseci 2022. godine iznosili su 743.820.537 KM, a ukupni rashodi i izdaci iznosili su 693.870.383 KM.

 

Sve dospjele obveze po osnovu vanjskog državnog duga su izmirene blagovremeno u ukupnom iznosu od 570.356.362 KM.

 

REALIZIRANO 550 ZAKLJUČAKA VIJEĆA MINISTARA BiH

 

Na prijedlog Generalnog sekretarijata razmotren je Pregled realizacije zaključaka Vijeća ministara BiH za 2021. godinu sa 43 održane sjednice, i to 22 redovne i 21 vanredne.

 

Pregledom je obuhvaćeno 36 institucija Vijeća ministara BiH koje su realizirale 550 zaključaka od ukupno donesenih 605 ili 91,7 posto, a 55 zaključaka nije realizirano.

 

Ministarstva i druge institucije koje nisu realizirale zaključke Vijeća ministara BiH zadužene su da ih bez daljnjeg odgađanja u cijelosti provedu, o čemu će u najkraćem roku obavijestiti Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH.

 

Istovremeno je zaključeno da je potrebno ubrzati aktivnosti na realizaciji zaključaka koji se provode u dužem vremenskom periodu ili zahtijevaju saradnju s drugim institucijama.

 

Za zaključke koji su u fazi realizacije potrebno je da ministarstva i nadležne institucije u obrazloženjima navedu u kojoj su fazi realizacije.

 

UBRZATI PROCEDURE ZA ZAKLJUČIVANJE I OBJAVU FINANSIJSKIH UGOVORA

 

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva finansija i trezora o aktuelnim problemima sticanja efektivnosti i mogućnostima njihovog rješavanja u postupku zaključivanja međunarodnih finansijskih ugovora. Cilj je ubrzati procedure za zaključivanje ugovora i unaprijediti krajnje efekte odobrenih projekata.

 

Ministarstvo finansija i trezora će permanentno pratiti postupak zaključivanja međunarodnih finansijskih ugovora i redovno izvještavati Vijeće ministara BiH.

 

Ministarstvo vanjskih poslova će analizirati mogućnost poboljšanja zakonskog rješenja u dijelu hitnog postupka ratifikacije međunarodnih finansijskih sporazuma kojima se dodjeljuju nepovratna grant finansijska sredstva BiH, te će predložiti moguće prilagođavanje rokova objave međunarodnih finansijskih ugovora u „Službenom glasniku BiH“.

 

Na službenoj internet stranici Ministarstva finansija i trezora bit će objavljen tehnički prilagođen sadržaj iz ove informacije.

 

Informacija, između ostalog, ukazuje na potrebu skraćivanja vremena pripreme, odobrenja i ratifikacije međunarodnih finansijskih ugovora u BiH, uključujući i vrijeme objave na zakonom propisan period koji ne bi trebalo da bude duži od 90 dana od potpisivanja ugovora, te daljnjeg razvijanja procedura i unapređenje transparentnosti za zaključivanje međunarodnih finansijskih ugovora.

 

TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA

 

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće rezerve za period I - IX 2021. godine, koju će Ministarstvo finansija i trezora dostaviti Paralmentrnoj skupštini BiH.

 

Prema Informaciji, od planiranih 1.837.500,00 KM iz tekuće rezerve u devet mjeseci prošle godine odobreno je ukupno 763.735,00 KM, od čega je u ovom periodu izvršeno 733.534,00 KM.

 

Najviše sredstava dodijeljeno je za pružanje pomoći Republici Hrvatskoj (500 hiljada KM) i Općini Kostajnica u BiH (100 hiljada KM) za saniranje posljedica zemljotresa koji se dogodio u decembru 2020. godine na području Sisačko-moslavačke županije.

 

NASTAVLJA SE DIJALOG S EVROPSKOM UNIJOM

 

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Direkcije za evropske integracije o održavanju šestog sastanka Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Evropske unije (EU) i Bosne i Hercegovine od 23. 6. 2022. godine.  

 

Usvojen je Dokument za diskusiju za ovaj sastanak, te je data saglasnost na prijedlog sastava delegacije BiH, nakon što je primljen k znanju usaglašeni dnevni red ovog sastanka.

 

Direkcija za evropske integracije će u saradnji s nadležnim institucijama provesti sve pripremne radnje za održavanje ovog sastanka u novom terminu, koji će biti dogovoren s predstavnicima Evropske komisije.

 

Na ovom sastanku, koji je odgođen prošle godine, delegacije BiH i EU razgovaraće o brojnim pitanjima u okviru političkih i ekonomskih kriterijuma, provođenja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) i finansijske pomoći EU.

 

Direktor Direkcije za evropske integracije Edin Dilberović bit će na raspolaganju medijima u vezi sa sastankom Odbora za stabilizaciju i pridruživanje.

 

Na sjednici je usvojena i Informacija o održavanju šestog sastanka Pododbora za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku između Evropske unije i Bosne i Hercegovine, od 23. 6. 2022. godine.

 

Informaciju prati više zaključaka koji su usvojeni s ciljem pripreme ovog sastanka koji će biti održan u novom terminu tokom augusta ili septembra.

 

USVOJENA DOPUNA PRILOGA INSTITUCIJA

 

Vijeće ministara BiH usvojio je Dopunu priloga institucija u BiH za redovni godišnji izvještaj o Bosni i Hercegovini za period od 17. 3. do 13. 5. 2022. godine, koji će Direkcija za evropske integracije dostaviti Evropskoj komisiji. 

 

Dokument sadrži pregled provedenih aktivnosti na svim nivoima vlasti u ovom periodu važnih za proces pristupanja BiH Evropskoj uniji, a uključuje, između ostalog, brojne teme u vezi s unutrašnjim tržištem, konkurentnosti, inkluzivnim rastom, razvojem poljoprivrede, provođenjem zelene agende, kao i spoljnim odnosima.

 

UNAPREĐENJE SISTEMA E-VLADE

 

Na sjednici je usvojen Izveštaj Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BiH o stanju sistema e-vlade, koji koristi 58 institucija BiH, oslanjajući se potpuno ili djelomično na servise i sistem e-vlade.

 

Izvještaj sadrži preporuke i zaključke za unapređenje sistema e-vlade i naglašava potrebu kapitalnih ulaganja u IT infrastrukturu, kako iz budžeta institucija BiH, tako i međunarodne pomoći, da bi se unaprijedio proces digitalizacije, odnosno  e-uprave u institucijama Vijeća ministara BiH.

 

Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH intenzivirao je komunikaciju sa stranim donatorima, među kojima su Evropska komisija, UNDP-a, Ambasada UK u BiH, USAID i GIZ, a  koji bi finansijski podržali  projekte daljnje izgradnje IT infrastrukture i e-uprave u institucijama Vijeća ministara BiH.

 

U tom pravcu Vijeće ministara BiH dalo je punu podršku Generalnom sekretarijatu za realizaciju projekta s USAID-om za nadogradnju postojeće GSB platforme.

 

SAGLASNOST ZA GLASANJE DRŽAVLJANA JAPANA U BiH

 

Na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova data je  saglasnost za organiziranje  glasanja državljana Japana koji borave na teritoriji BiH povodom održavanja izbora za Dom odbornika Japana.

 

Glasanje će biti organizirano u periodu od 23. juna 2022. godine do 2. jula 2022. godine u prostorijama Ambasade Japana u Sarajevu u terminu od 9.30 do 17.00 sati - saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

 

(Fena/rm)

BLIN
KOMENTARI