Šta se krije iza Nacrta Zakona o visokom obrazovanju KS

Grupa uposlenika UNSA: Dobili smo treniranje strogoće... Hoće da izjednače Univerzitet u Sarajevu s privatnim univerzitetima!

Front 14.06.21, 18:20h

Grupa uposlenika UNSA: Dobili smo treniranje strogoće... Hoće da izjednače Univerzitet u Sarajevu s privatnim univerzitetima!
Pandemija još traje, brojna životno važna pitanja još nisu riješena. Umjesto podrške, unapređenja uslova rada, ulaganja u infrastrukturu, u biblioteke, u nabavku literature, u pristup najnovijim publikacijama, umjesto unapređenja studentskog standarda, jer studenti dijele sudbinu svojih fakulteta, dobili smo „treniranje strogoće“ kroz tekst koji je odraz neinformiranosti, nepoznavanja međunarodnih standarda i prakse, arogancije i neodgovornosti prema budućim generacijama

 

Grupa uposlenika Univerziteta u Sarajevu danas je uputila otvoreno pismo koje prenosimo u cjelosti:

 

- Mi, dolje potpisani uposlenici Univerziteta u Sarajevu, želimo upoznati javnost s nekim aspektima Nacrta Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo.
Od pokretanja incijative za izradu novog Nacrta Zakona o visokom obrazovanju KS (u nastavku teksta: Nacrt Zakona) pa sve do njegovog usvajanja prošle sedmice, Predlagač Nacrta Zakona, u javnim istupima, neprestano dezavuira javnost iznoseći neargumentirane i netačne tvrdnje o značaju i neupitnim prednostima novih zakonskih rješenja.

 

Ovim obraćanjem želimo ukazati na kritična mjesta usvojenog Nacrta Zakona i tako pokrenuti javnu raspravu, uvjereni da otvaramo pitanja koja su važna ne samo za akademsku zajednicu, već i za budućnost kako javnih univerziteta tako i akademskih sloboda i prava na djelovanje koje je usmjereno u pravcu ostvarivanja općih, javnih interesa našeg društva.

 

Krenimo od osnovne tvrdnje Predlagača da se novim Nacrtom Zakona težište stavlja na tzv. dualno obrazovanje i nastavne procese, a ne na institucije, i da su zakonska rješenja usaglašena s normativima Evropske unije. Najprije, ovaj Nacrt Zakona ne može biti usaglašen s normativima Evropske unije budući da na prostoru Evropske unije, ali i šire, ne postoji jedinstven model, odnosno uniforman način reguliranja oblasti visokog obrazovanja. Većina zemalja Evropske unije, ali i regiona, zapravo insistira na vrlo jasnim državnim smjernicima i zakonskim rješenjima koji, pored ostalog, nastoje barem donekle zaštititi neke od vitalnih interesa, poput pitanja statusa jezika, kulture, umjetnosti i proizvodnje znanja koja će biti u službi društva i javnog dobra. Gotovo u potpunosti ignorirajući te važne vrijednosti, i očigledno vođen principima komercijalizacije i novog javnog menadžmenta u obrazovanju, Nacrt Zakona stavlja akcenat na usko shvaćene i isključivo kvantitativne principe izvrsnosti u domenu naučnih istraživanja, statusa nastavno-naučnog osoblja, kao i univerziteta u cjelini.


O tome da ovaj Nacrta Zakona, zapravo, nije usklađen s relevantnim normativima i preporukama Evropske unije najbolje svjedoče sporni članovi koji se odnose na izbor u nastavno-naučna zvanja. Tim odredbama se precizira da će se u kontekstu akademskog napredovanja vrednovati prije svega, ako ne i isključivo, članci objavljeni u časopisima s tzv. visokim faktorom utjecaja (engl. impact factor) (JIF) koji su indeksirani u bazama „najvišeg međunarodnog ranga”. Međutim, sve najnovije preporuke, uključujući preporuke Evropske komisije i DORA-e (San Francisco Declaration on Research Assessment – Deklaracija o vrednovanju istraživanja), izričito traže da se istraživači i naučnici ne vrednuju na taj način, naročito prilikom zapošljavanja i dodjele sredstava za istraživačke projekte. S obzirom na načine na koje se spomenute baze i časopisi stvaraju i održavaju, te imajući u vidu dominantne teme i perspektive koje favoriziraju, postavljanje tih baza i časopisa u sami centar definicije akademske izvrsnosti ne samo da ne uzima u obzir različite potrebe i kapacitete pojedinih grana znanosti i umjetnosti u KS i BiH da se promptno prilagode globalnom „tržištu“ naučnih radova, već i ograničava i krši individualne znanstvene i istraživačke slobode garantirane međunarodnim standardima (npr. Opći komentar br. 25 Komiteta UN-a za ekonomska, socijalna i kulturna prava iz 2020. godine; Preporuka UNESCO-a o nauci i naučnim istraživačima iz 2017. godine). Pukim kvantificiranjem naučnog rada u potpunosti se zanemaruju slobode i specifičnosti istraživačkog procesa u pojedinim disciplinama, ali i vrijeme koje je potrebno za osmišljavanje ili sazrijevanje tema, kao i vrijeme neophodno za pisanje i objavljivanje naučnih radova.

 

Pored toga, insistiranje na bibliometrijskom određivanju kvaliteta nečijeg rada može odvesti u pogrešnom pravcu, budući da se svaki statistički podatak, pa i broj citata, kvartila, faktor utjecaja  i sl. može frizirati i zloupotrijebiti. Ne smijemo zaboraviti da pritisak da se objavljuje više u časopisima s određenim kvartilama zapravo šteti istraživanjima, jer zanemaruje samu svrhu objavljivanja znanstvenih radova. (Svrha je, podsjetimo, razmjena znanja, podsticanje daljnjih istraživanja i unapređenje nauke.)

 

Nadalje, insistira se na tome da ovaj Nacrt Zakona nastoji unaprijediti i osavremeniti visoko obrazovanje i aktivnosti vezane za nastavne procese. No, usprkos takvim navodima, u Nacrtu Zakona se ne predviđa da se nastavnici i saradnici vrednuju i kroz rad u nastavnom procesu. Sve ono što domaći naučni djelatnici rade na polju organizacije međunarodnih skupova, učešća u redakcijama domaćih i stranih časopisa, obrazovanju naučnog podmlatka i sl. novim Nacrtom Zakona kao da prestaje biti relevantno, što je posebno zabrinjavajuće kada se tiče procesa podučavanja i transfera znanja. Istaknimo još jednom i to da su fakulteti nastavno-naučne institucije, a to se novim Nacrtom Zakonom potiskuje u drugi plan. U tom smislu, nesklad između obaveza i očekivanja u odnosu na nastavno-naučno osoblje, s jedne, i njihovih prava, sloboda i resursa, sa druge strane, a koje Nacrt Zakona predviđa, više je nego očigledan.


Kriteriji za podršku naučnim istraživanjima jednako su problematični i dio su istog konceptualnog problema. Premda relevantni međunarodni standardi u ovoj oblasti predviđaju postepeno i progresivno ostvarivanje strožijih kriterija i zahtjeva, Nacrt Zakona propisuje da se ti standardi primjenjuju preko noći, odnosno odmah nakon usvajanja novog Zakona. Tako se za sudjelovanje na projektima koji će se finansirati sredstvima iz budžeta ove godine već navode isti kriteriji kao i za postupak napredovanja i izbora u akademsko zvanje koje predlaže novi Nacrt Zakona. U tom smislu, umjesto da ponudi platformu i viziju balansiranog razvoja naučnih disciplina u KS, Nacrt Zakona namjerava da ozakoni neravnopravni status quo, favorizirajući određene naučnike, institucije i discipline, a druge osuđujući na marginu, stagnaciju, pa i nestanak.

 

Jasno je da se o društvenim, kulturnim, umjetničkim, filozofskim i drugim principima ne može misliti shematski, niti se oni mogu isključivo egzaktno odrediti. Naučna misao se oslanja na iskustva i mišljenje uglednih profesora i akademika koji su prije nas stvarali, mislili i djelovali na našim fakultetima. Njihova naučna istraživanja nisu zastarjela, niti su ona ne-naučna. Ona su osnova, koja za mlađe generacije otvara mogućnosti za nove perspektive sagledavanja društvenih, umjetničkih, kulturnih, pravnih i političkih fenomena. A upravo se ovim Nacrtom Zakona obezvređuje naučni rad onih profesora koji su nas obrazovali i čija smo naučna iskustva naslijedili, imajući u vidu da, prema predloženim kriterijima vrednovanja, njihova znanja nisu relevantna jer su objavljena u publikacijama koje nisu imale veliki faktor utjecaja.

 

Ako njegujemo svijest o bosanskohercegovačkom jedinstvu, trebamo da njegujemo i svijest o tome čiji smo mi nasljednici, te u kakvom društveno-ekonomskom kontekstu djelujemo, kako bismo se otvorili prema novim naučnim horizontima i izazovima. Treba naglasiti da ovdje nije riječ o tome da naše znanje treba biti zatvoreno u provincijalni okvir, već da se ovim Nacrtom Zakona, kako smo već istaknuli, urušava kadrovski i istraživački niz naučnih oblasti/disciplina od fundamentalnog nacionalnog i društvenog interesa.

 

Nadalje, u bazama „najvišeg međunarodnog ranga”, kao što su WoS i Scopus, nisu u značajnijem broju zastupljeni bosanskohercegovački časopisi, jer nikada nisu učinjeni ozbiljni napori od strane Vlade i drugih relevantnih aktera da im se pruži institucionalna podrška za tako zahtjevan korak. Kako domaćih časopisa iz oblasti humanističkih i društvenih znanosti gotovo da i nema u tim bazama, istraživačima se kao obaveza nameće pisanje i objavljivanje radova isključivo na engleskom jeziku. Ovakav zahtjev ima negativne implikacije barem na dva nivoa: najprije, na taj način se obezvređuje pisanje i produkcija znanja na maternjem jeziku (što je posebno pogubno za nacionalne discipline) i uništava domaća periodika. Šalje se pogrešna i krajnje opasna poruka akademskoj zajednici da su domaći etablirani časopisi, sa dugogodišnjom tradicijom i praksom dvostruke anonimne recenzije, zapravo bezvrijedni jer nisu indeksirani u dvije spomenute baze.

 

Napomenimo kako je primarna zadaća znanosti da proizvodi znanstvene spoznaje koje će se pouzdanim kanalima diseminirati i na osnovu kojih će cijela zajednica moći da se razvija i napreduje. Ukoliko ovaj Nacrt Zakona bude usvojen, naše buduće znanstvene spoznaje bit će pohranjene prvenstveno u inostranim časopisima na koje naše javne institucije, poput visokoškolskih i gradskih biblioteka, nisu pretplaćene. Tim znanjem se naše društvo zapravo neće moći okoristiti.

 

Kada se kaže da se ovim Nacrtom Zakona žele riješiti sistemski problemi u oblasti visokog obrazovanja, a ne pojedinih institucija, treba postaviti pitanje kako se mogu otkloniti problemi u visokom obrazovanju ako se zanemare problemi institucija u okviru kojih se realiziraju naučni, obrazovni i nastavni procesi?  

 

Iako poštuje osnovne odredbe Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u BiH, Nacrt Zakona uvodi kriterije koji ne samo da pokazuju nerazumijevanje disciplina koje se izučavaju na Univerzitetu u Sarajevu, već su i bitno različiti od kriterija koji se propisuju drugdje u BiH. Očigledna je namjera predloženog teksta da izjednači Univerzitet u Sarajevu s privatnim univerzitetima. Napominjemo da Univerzitet u Sarajevu ima skoro 3.000 uposlenika, te više od 30.000 studenata. Veličinom, iskustvom, rangiranjem i tradicijom koju baštinimo, isto kao i organizacionom strukturom, bitno se razlikujemo od privatnih univerziteta. Naš osnivač je Kanton Sarajevo, mi se finansiramo novcem poreskih obveznika i njima odgovaramo za svoj rad. Sa druge strane, privatni univerziteti imaju privatne osnivače, te su slobodni s njima planirati sve aspekte svog rada. Prostora ima i za jedne i za druge, ali obaveze i mogućnosti nisu iste.

 

Nacrt Zakona pojavljuje se nepune četiri godine nakon prethodnog, trenutno važećeg Zakona o visokom obrazovanju u KS. Uz činjenicu da su nastavnici i saradnici svakako birani na određeni period i nemaju „stalno zaposlenje“ u uobičajenom smislu, biraju se po kriterijima koji su na snazi vrlo kratko, pravna nesigurnost koja se ovakvim postupanjem stvara nije ni na koji način dobra ni za nastavni, ni za naučni ili umjetnički rad.

 

Uz elemente u kojima je nepovoljan po studente, Nacrt Zakona zanemaruje nastavu. Pandemija još traje, brojna životno važna pitanja još nisu riješena. Umjesto podrške, unapređenja uslova rada, ulaganja u infrastrukturu, u biblioteke, u nabavku literature, u pristup najnovijim publikacijama, umjesto unapređenja studentskog standarda, jer studenti dijele sudbinu svojih fakulteta, dobili smo „treniranje strogoće“ kroz tekst koji je odraz neinformiranosti, nepoznavanja međunarodnih standarda i prakse, arogancije i neodgovornosti prema budućim generacijama.

 

Na tragu teze Konrada Paula Liessmanna da u vrijeme velikih priča o društvu znanja mi, zapravo, živimo u neznanju, zaključujemo ovo obraćanje tvrdnjom da vlast poput naše, koja samo na formalnoj razini potiče i nastoji unaprijediti visoko obrazovanje, ovakvim Nacrtom Zakona osigurava procvat neznanja, loše i površne obrazovanosti i permanentni „odljev mozgova“.


 

Abdel Alibegović, viši asistent, Fakultet političkih nauka
Adijata Ibrišimović-Šabić, vanredna profesorica, Filozofski fakultet
Adisa Bašić, docentica, Filozofski fakultet
Admir Glamočak, redovni profesor, Akademija scenskih umjetnosti
Adnan Busuladžić, redovni profesor, Filozofski fakultet
Adnan Silajdžić, redovni profesor, Fakultet islamskih nauka
Ahmed Zildžić, vanredni profesor, Filozofski fakultet
Aida Abadžić-Hodžić, redovna profesorica, Filozofski fakultet
Aida Ramić, naučna saradnica, Institut za historiju
Ajdin Muhedinović, viši stručni suradnik, Institut za historiju
Ajla Demiragić, vanredna profesorica, Filozofski fakultet
Aldin Husić, naučni savjetnik, Orijentalni institut
Alma Čović-Filipović, docentica, Filozofski fakultet  
Alma Omanović-Veladžić, naučna saradnica, Orijentalni institut
Alma Sokolija, vanredna profesorica, Filozofski fakultet
Alma Žero, viša asistentica, Filozofski fakultet
Almir Bašović, vanredni profesor, Filozofski fakultet
Almir Imširević, redovni profesor, Akademija scenskih umjetnosti
Almir Peco, asistent, Filozofski fakultet
Amar Zuka, asistent, Arhitektonski fakultet
Amela Dautbegović, docentica, Filozofski fakultet
Amela Šehović, redovna profesorica, Filozofski fakultet
Amer Maslo, stručni suradnik, Orijentalni institut
Amila Handžić Ferović, viša asistentica, Akademija likovnih umjetnosti
Amila Kasumović, vanredna profesorica, Filozofski fakultet
Amila Ramović, vanredna profesorica, Muzička akademija
Amila Ždralović, docentica, Pravni fakultet
Amina Ajdinović Mehović, asistentica, Filozofski fakultet
Amina Arnautović, docentica, Fakultet islamskih nauka
Amina Isanović Hadžiomerović, viša asistentica, Filozofski fakultet
Amina Smajović, asistentica, Filozofski fakultet
Amina Šiljak-Jesenković, viša naučna saradnica, Orijentalni institut
Amir Kliko, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava
Amir Pušina, redovni profesor, Filozofski fakultet
Amira Sadiković, vanredna profesorica, Filozofski fakultet
Amra Bakšić Čamo, vanredna profesorica, Akademija scenskih umjetnosti
Amra Bosnić, docentica, Muzička akademija
Amra Mulović, vanredna profesorica, Filozofski fakultet
Amra Šačić Beća, docentica, Filozofski fakultet
Ana Lalić, viša asistentica, Filozofski fakultet
Andrea Lešić, vanredna profesorica, Filozofski fakultet
Andrea Mekić, asistentica, Filozofski fakultet
Anida Dudić-Sijamija, viša asistentica, Fakultet političkih nauka
Anida Sadiković, viša asistentica, Filozofski fakultet
Anja Bogojević, viša asistentica, Akademija likovnih umjetnosti
Anja Orozović, asistentica, Filozofski fakultet
Asim Mujkić, redovni profesor, Fakultet političkih nauka
Asja Mandić, vanredna profesorica, Filozofski fakultet
Azra Ahmetspahić-Peljto, asistentica, Filozofski fakultet
Berin Bajrić, viši naučni suradnik, Orijentalni institut
Bernisa Puriš, vanredna profesorica, Filozofski fakultet
Bisera Cero, viša asistentica, Filozofski fakultet
Dajana Zečić-Durmišević, asistentica, Filozofski fakultet
Dario Marić, vanredni profesor, Filozofski fakultet
Dragan Komadina, vanredni profesor, Akademija scenskih umjetnosti
Drago Župarić, vanredni profesor, Filozofski fakultet
Dubravka Pozderac-Lejlić, vanredna profesorica, Akademija likovnih umjetnosti
Dženana Hajdarpašić, viša asistentica, Filozofski fakultet
Dženeta Camović, docentica, Filozofski fakultet
Đenita Haverić, redovna profesorica, Filozofski fakultet
Đenita Kuštrić, docentica, Akademija likovnih umjetnosti
Đenita Tuce, docentica, Filozofski fakultet
Dženita Imamović Omerović, docentica, Akademija likovnih umjetnosti
Dženita Rujanac, naučna saradnica, Institut za historiju
Edin Pobrić, redovni profesor, Filozofski fakultet
Edin Radušić, redovni profesor, Filozofski fakultet
Edina Kečo, stručna saradnica, Institut za jezik
Edina Murtić, vanredna profesorica, Filozofski fakultet
Edina Spahić, vanredna profesorica, Filozofski fakultet
Elma Abaspahić, asistentica, Filozofski fakultet
Elma Dizdar, vanredna profesorica, Filozofski fakultet
Elma Durmišević-Cernica, docentica, Filozofski fakultet
Elma Korić, viša naučna saradnica, Orijentalni institut
Elma Selmanagić Lizde, vanredna profesorica, Pedagoški fakultet
Elma Tataragić, redovna profesorica, Akademija scenskih umjetnosti
Elša Turkušić Jurić, docentica, Arhitektonski fakultet
Ema Mazrak, docentica, Akademija likovnih umjetnosti
Emina Mostić, stručna saradnica, Orijentalni institut
Emir Šišić, viši asistent, Filozofski fakultet
Emira Mešanović-Meša, vanredna profesorica, Pedagoški fakultet
Enedina Hasanbegović-Anić, vanredna profesorica, Filozofski fakultet
Enes Dedić, naučni suradnik, Institut za historiju
Enes Omerović, naučni saradnik, Institut za historiju
Enisa Bajraktarević, lektorica, Filozofski fakultet
Enver Kazaz, redovni profesor, Filozofski fakultet
Esad Duraković, akademik, profesor emeritus, Filozofski fakultet
Esad Kurtović, redovni profesor, Filozofski fakultet
Fahd Kasumović, vanredni profesor, Filozofski fakultet
Faruk Lončarević, vanredni profesor, Akademija scenskih umjetnosti
Fahrudin Kujundžić, viši asistent, Filozofski fakultet
Fehim Hadžimuhamedović, redovni profesor, Akademija likovnih umjetnosti
Franjo Šarčević, viši asistent, Prirodno-matematički fakultet
Goran Pirić, asistent, Filozofski fakultet
Halid Bulić, vanredni profesor, Filozofski fakultet
Hana Younis, viša naučna saradnica, Institut za historiju
Haris Cerić, vanredni profesor, Fakultet političkih nauka
Ifeta Čirić-Fazlija, vanredna profesorica, Filozofski fakultet
Irma Čehić, vanredna profesorica, Pedagoški fakultet
Irma Duraković, docentica, Filozofski fakultet
Iva Simčić, vanredna profesorica, Akademija likovnih umjetnosti
Ivan Radeljković, vanredni profesor, Filozofski fakultet
Izela Habul-Šabanović, vanredna profesorica, Pedagoški fakultet
Jadranka Kolenović-Đapo, redovna profesorica, Filozofski fakultet
Jasenko Hadžihasanović, viši asistent, Filozofski fakultet
Jasmin Hasanović, viši asistent, Fakultet političkih nauka
Jasmin Medić, viši stručni saradnik, Institut za historiju
Jasmina Bećirović-Karabegović, vanredna profesorica, Pedagoški fakultet
Jasmina Gavrankapetanović-Redžić, vanredna profesorica, Akademija likovnih umjetnosti
Jelena Gaković, docentica, Filozofski fakultet
Kenan Šljivo, docent, Filozofski fakultet
Lada Lukić Bilela, redovna profesorica, Prirodno-matematički fakultet
Lajla Hasić Branković, vanredna profesorica, Stomatoloski fakultet
Lejla Osmić, docentica, Filozofski fakultet
Lamija Neimarlija, viša asistentica, Akademija likovnih umjetnosti
Lamija Silajdžić, viša asistentica, Fakultet političkih nauka
Lara Hedžić, viša asistentica, Filozofski fakultet
Larisa Kasumagić-Kafedžić, vanredna profesorica, Filozofski fakultet
Lejla Hajdarpašić, vanredna profesorica, Filozofski fakultet
Lejla Kreševljaković, docentica, Arhitektonski fakultet
Lejla Mulalić, docentica, Filozofski fakultet
Lejla Osmanović, docentica, Filozofski fakultet
Lejla Silajdžić, vanredna profesorica, Pedagoški fakultet
Lejla Tekešinović, vanredna profesorica, Filozofski fakultet
Madžida Mašić, naučna saradnica, Orijentalni institut
Maida Koso-Drljević, vanredna profesorica, Filozofski fakultet
Maja Pličanić, viša asistentica, Pedagoški fakultet
Marina Katnić-Bakaršić, akademkinja, redovna profesorica, Filozofski fakultet
Mario Hibert, vanredni profesor, Filozofski fakultet
Matea Tolić, asistentica, Filozofski fakultet
Mehmed Hodžić, stručni saradnik, Institut za historiju
Mehmed Kardaš, docent, Filozofski fakultet
Mehmed Porča, vanredni profesor, Akademija scenskih umjetnosti
Meliha Suljagić, viša asistentica, Filozofski fakultet
Melisa Forić Plasto, viša asistentica, Filozofski fakultet
Melisa Okičić, vanredna profesorica, Filozofski fakultet
Merima Čaušević, vanredna profesorica, Pedagoški fakultet
Merima Osmankadić, vanredna profesorica, Filozofski fakultet
Merima Zukić, docentica, Filozofski fakultet
Merisa Đido, asistentica, Filozofski fakultet
Merisa Karović-Babić, naučna saradnica, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava
Minela Radušić, viša asistentica, Filozofski fakultet
Minka Džanko, docentica, Filozofski fakultet
Mirela Boloban, viša asistentica, Filozofski fakultet
Mirha Bičo Ćar, vanredna profesorica, Ekonomski fakultet
Mirzana Pašić Kodrić, vanredna profesorica, Pedagoški fakultet
Mirjana Mavrak, redovna profesorica, Filozofski fakultet
Mirna Marković, docentica, Filozofski fakultet
Mirnes Duranović, asistent, Filozofski fakultet
Mirsad Begović,redovni profesor, Akademija likovnih umjetnosti
Mirsad Turanović, docent, Filozofski fakultet
Mirza Mejdanija, vanredni profesor, Filozofski fakultet
Mirza Sarajkić, vanredni profesor, Filozofski fakultet
Mladen Burazor, vanredni profesor, Arhitektonski fakultet
Muamer Hodžić, viši naučni saradnik, Orijentalni institut
Munir Drkić, vanredni profesor, Filozofski fakultet
Naida Hukić, docentica, Muzička akademija
Naser Šečerović, docent, Filozofski fakultet
Nataša Perković, docentica, Akademija likovnih umjetnosti
Nataša Stojaković, docentica, Filozofski fakultet
Nedžad Prazina, docent, Pedagoški fakultet
Nejla Kalajdžisalihović, docentica, Filozofski fakultet
Nerma Hodžić-Mulabegović, docentica, Muzička akademija
Nermina Čengić, vanredna profesorica, Filozofski fakultet
Nermina Čordalija, viša asistentica, Filozofski fakultet
Nerzuk Ćurak, redovni profesor, Fakultet političkih nauka
Nihad Dostović, viši stručni suradnik, Orijentalni institut
Nina Alihodžić, vanredna profesorica, Filozofski fakultet
Nina Ugljen-Ademović, redovna profesorica, Arhitektonski fakultet
Ramiza Smajić, naučna saradnica, Institut za historiju
Rasim Muratović, direktor, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava
Sabahudin Šarić, naučni suradnik, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava
Osman Sušić, viši asistent, Fakultet političkih nauka
Sabina Bakšić, redovna profesorica, Filozofski fakultet
Sabina Silajdžić, vanredna profesorica, Ekonomski fakultet
Sabina Veladžić, naučna saradnica, Institut za historiju
Samir Forić, docent, Fakultet političkih nauka
Sanela Bašić, vanredna profesorica, Fakultet političkih nauka
Sanela Merjem Rustempašić, vanredna profesorica, Pedagoški fakultet
Sanela Mešić, vanredna profesorica, Filozofski fakultet
Sanja Gladanac-Petrović, naučna saradnica, Institut za historiju
Sanja Šoštarić, redovna profesorica, Filozofski fakultet
Sarina Bakić, docentica, Fakultet političkih nauka
Seada Brkan, asistentica, Filozofski fakultet
Sedad Bešlija, viši naučni suradnik, Institut za historiju
Selma Đuliman, vanredna profesorica, Filozofski fakultet
Selma Rizvić, redovna profesorica, Elektrotehnički fakultet
Senada Dizdar, redovna profesorica, Filozofski fakultet
Senadin Musabegović, vanredni profesor, Filozofski fakultet
Senahid Halilović, akademik, redovni profesor, Filozofski fakultet
Senka Ibrišimbegović, docentica, Arhitektonski fakultet
Sibela Zvizdić, vanredna profesorica, Filozofski fakultet
Sonja Dujmović, viša naučna saradnica, Institut za historiju
Srđan Vuletić, redovni profesor, Akademija scenskih umjetnosti
Srebren Dizdar, redovni profesor, Filozofski fakultet
Srebrenka Mačković, viša asistentica, Filozofski fakultet
Tatjana Žarković, asistentica, Filozofski fakultet
Tomislav Tadić, docent, Filozofski fakultet
Vahidin Preljević, redovni profesor, Filozofski fakultet
Valida Akšamija, docentica, Muzička akademija
Valida Repovac Nikšić, vanredna profesorica, Fakultet političkih nauka
Vedad Lihovac, lektor, Filozofski fakultet
Vedad Muharemović, vanredni profesor, Filozofski fakultet
Veldin Kadić, asistent, Fakultet političkih nauka
Velida Mataradžija, docentica, Filozofski fakultet
Zana Ekiz, lektorica, Filozofski fakultet
Zenaida Karavdić, viši stručni saradnik, Institut za jezik
Zilha Mastalić Košuta, naučna saradnica, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava
Zoran Mlinarević, docent, Akademija scenskih umjetnosti

 

Potpisi i dalje pristižu, obraćanje ostaje otvoreno svim kolegicama i kolegama na Univerzitetu u Sarajevu.

 

 

(DEPO PORTAL/md)

 

 

BLIN
KOMENTARI