Saopćeno nakon današnje sjednice

Vijeće ministara BiH: Nema saglasnosti oko glasanja za EBRD rezolucije o Rusiji i Bjelorusiji

Front 30.03.22, 18:07h

Vijeće ministara BiH: Nema saglasnosti oko glasanja za EBRD rezolucije o Rusiji i Bjelorusiji
Vijeće ministara BiH je na današnjoj sjednici utvrdilo Prijedlog osnova za vođenje pregovora radi zaključivanje Memoranduma o razumijevanju i saradnji na realizaciji infrastrukturnog projekta „Izgradnja aerodroma Trebinje“ između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije

 

 

 

Vijeće ministara BiH u drugom krugu glasanja nije postiglo saglasnost u pogledu podrške rezolucijama koje se odnose na obustavu i izmjenu pristupa resursima Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Rusku Federaciju i Bjelorusiju, u skladu sa članom 8.3 Sporazuma o osnivanju EBRD-a - saopćeno je nakon današnje sjednice Vijeća ministara BiH.

 

PODRŽAN PRIJEDLOG OSNOVA ZA PROJEKT „IZGRADNJA AERODROMA TREBINJE“

 

Vijeće ministara BiH je na današnjoj sjednici utvrdilo Prijedlog osnova za vođenje pregovora radi zaključivanje Memoranduma o razumijevanju i saradnji na realizaciji infrastrukturnog projekta „Izgradnja aerodroma Trebinje“ između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije.

 

Predloženim osnovama se utvrđuju osnovni pravci buduće saradnje, s ciljem realizacije projekta „Izgradnja aerodroma Trebinje“, uz poštivanje dobre međunarodne prakse i zakonodavstva dvije države.

 

Istovremeno, na ovaj način se uspostavlja osnov za nastup dvije države prema trećim zainteresiranim stranama i dostupnim izvorima za finansiranje ove važne investicije, koja će omogućiti veći protok ljudi, roba, kapitala, usluga, a samim tim i ekonomski razvoj.      

 

Ministarstvo komunikacija i prometa i Ured za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH tehnički će doraditi Prijedlog osnova prije upućivanja Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru odlučivanja, a za bh. potpisnika je predložen ministar komunkacija i prometa.

 

BiH I HRVATSKA ZAJEDNO U PROJEKTU REKONSTRUKCIJE MOSTA BRČKO - GUNJA

 

Vijeće ministara BiH utvrdio je Prijedlog osnova i imenovalo delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma s Vladom Republike Hrvatske o rekonstrukciji mosta Brčko (BiH) - Gunja (RH) na M-14.1. (BiH)/DC 214 (RH).

 

Troškove rekostrukcije mosta BiH i Hrvatska snosit će u jednakim dijelovima po 50 posto, odnosno BiH će obezbijediti oko pet miliona KM, s obzirom da su ukupni troškovi njegove rekonstrukcije, prema do sada raspoloživim podacima, procijenjeni na oko 10 miliona KM. Brčko Distrikt BiH je za izradu projektno-tehničke dokumentacije odobrio 1,6 miliona KM.

 

Realizacija ovog projekta omogućit će nesmetani i kontinuirani transport putnika i roba preko ovog mosta.

 

Bh. strana će novac za realizaciju ovog projekta osigurati na osnovu Odluke o načinu raspodjele sredstava od dozvola za korištenje radiofrekventnog spektra za pružanje usluga putem mobilnih pristupnih sistema, kojom je regulirano da će se 70 posto sredstava usmjeriti na razvoj saobraćaja u BiH.

 

Prijedlog osnova bit će dostavljen Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika je predložen ministar komunikacija i prometa.

 

OJAČATI SARADNJU BiH I CRNE GORE NA REALIZACIJI INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA

 

Na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa utvrđen je Prijedlog osnova za zaključivanje Memoranduma o razumijevanju i saradnji na realizaciji infrastrukturnih projekata između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore.

 

Cilj je stvaranje pravnog okvira za zajednički nastup dvije države prema trećim zainteresovanim stranama i dostupnim izvorima sredstava za finansiranje infrastrukturnih investicija. Budući projekti bi omogućili veći protok ljudi, roba, kapitala, usluga i tehnologija i dodatno ubrzali ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

 

Zaključivanjem ovog memoranduma istovremeno se žele podstaći nadležne institucije i privredni subjekti na povećanje obima međusobne bilateralne saradnje i udruživanja s ciljem zajedničkog poslovnog nastupa na trećim tržištima.

 

Dvije države će putem svojih predstavnika u Koordinacionom timu, koji će biti formiran nakon potpisivanja ovog memoranduma, sastaviti listu infrastrukturnih projekata u okvirima svojih nadležnosti, koja će periodično biti revidirana u skladu s realnim potrebama i zahtjevima građana i privrede.

 

Prijedlog osnova bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju procedure, a za bh. potpisnika je predložen ministar komunikacija i prometa.

 

BiH U PROGRAMI TERITORIJALNE SARADNJE INTERREG VI-B EURO-MED 2021 - 2027

 

Vijeće ministara BiH ovlastilo je direktora Direkcije za evropske integracije da potpiše Pismo saglasnosti za Program teritorijalne saradnje Interreg VI-B Euro-MED 2021 - 2027, nakon što je usvojio informaciju o ovom programu.

 

Program teritorijalne saradnje Interreg VI-B Euro-MED 2021-2027 je nasljednik Interreg transnacionalnog programa Mediteran 2014-2020 (MED), u kojem je Bosna i Hercegovina ranije učestvovala.

 

Radi se o programu saradnje zemalja članica Evropske unije u oblasti Mediterana, otvorenom i zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo u EU (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Sjeverna Makedonija). Zemlje članice EU koriste sredstva iz Evropskog fonda za regionalni razvoj (ERDF), a kandidati i potencijalni kandidati sredstva iz IPA III.

 

SLOBODNA ZONA TREBINJE

 

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o određivanju dijela carinskog područja Bosne i Hercegovine kao „Slobodna zona Trebinje“, koju je predložilo Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa nakon što je zaprimilo zahtjev Grada Trebinja sa dokumentacijom koja uključuje i elaborat o ekonomskoj opravdanosti.

 

Odlukom se određuje dio carinskog područja BiH kao „Slobodna zona Trebinje“, a koje je definirano zoning planom „Novo Trebinje“ u ukupnoj površini od 118.635 kvadratnih metara.

 

U daljnjoj proceduri uspostavljanja slobodne zone bit će pribavljena mišljenja nadležnih organa, uključujući i mišljenje Uprave za indirektno oporezivanje.

 

PRIMJENA OSNOVICE ZA OBRAČUN PLATA U INSTITUCIJAMA BiH NAKON USVAJANJA BUDŽETA

 

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora BiH, donijelo je Odluku o visini osnovice za obračun plate zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine za 2022. godinu.

 

Osnovica za obračun plate iznosit će 535,00 KM, koliko je iznosila i 2009. godine, a primjenjivat će se narednog mjeseca od dana usvajanja budžeta institucija BiH za 2022. godinu.

 

PRIMJENA ODLUKE O PROVOĐENJU ZAKONA O CARINSKOJ POLITICI U BiH OD 1. AUGUSTA 2022.

 

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Uprave za indirektno oporezivanje, donijelo je Odluku o izmjeni Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini, kojom se pomjera rok početka njene primjene sa 1. aprila na 1. august 2022. godine.

 

Novo prolongiranje primjene ove odluke posljedica je neusvajanja zakona o carinskim prekršajima Bosne i Hercegovine u Parlamentarnoj skupštini BiH, što je  preduslov da u potpunosti zaživi nova carinska regulativa i obezbijedi se istovremena primjena ovog i Zakona o carinskoj politici u BiH.

 

Vijeće ministara BiH utvrdio je Prijedlog zakona o carinskoj politici u BiH u junu prošle godine i uputio ga Parlamentarnoj skupštini na usvajanje po hitnom postupku.

 

ZELENO SVJETLO ZA IZRADU NACRTA ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORISTIČKIH AKTIVNOSTI

 

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o o formiranju Radne grupe za izradu Nacrta zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, koja će u roku od tri mjeseca od dana donošenja ove odluke sačiniti nacrt ovog zakona.

 

Novi zakon trebao bi biti usklađen s direktivama i uredbama Evropske unije u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti te harmonizovan sa standardima i preporukama Radne grupe za finansijske mjere protiv pranja novca FATF, te preporukama Moneyvala iz zadnjeg kruga evaluacije.

 

U Radnu grupu imenovani su predstavnici nadležnih državnih i entitetskih ministarstava, te institucija Brčko Distrikta BiH, kao i nadležnih agencija za bankarstvo Republike Srpske i Federacije BiH, Državne agencije za istrage i zaštitu i Direkcije za evropske integracije.

 

IMENOVANA KOMISIJA ZA PRIMJENU PROGRAMA ZAŠTITE SVJEDOKA U BiH

 

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o imenovanju članova Komisije za primjenu programa zaštite svjedoka u Bosni i Hercegovini.

 

U Komisiju su imenovani  po jedan predstavnik Suda BiH, Tužilaštva BiH i Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), a nadležnosti i zadaci Komisije su definirani  Zakonom o programu zaštite svjedoka u Bosni i Hercegovini.

 

ODLUKA O PRIVREMENOJ ZABRANI IZVOZA ODREĐENIH ŠUMSKIH DRVNIH SORTIMENATA NAKON ŠTO SE PRIBAVE POTREBNA MIŠLJENJA

 

Vijeće ministara BiH nije razmatralo Prijedlog odluke o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata, koji je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa povuklo uoči usvajanja dnevnog reda zbog pribavljanja određenih mišljenja - saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

 

(FENA/md)

 

 

BLIN
KOMENTARI