Porezna uprava FBiH pozvala obveznike

Platite dug najkasnije do ovog datuma i bit ćete oslobođeni plaćanja zateznih kamata!

Biznis Klub 02.10.20, 13:52h

Platite dug najkasnije do ovog datuma i bit ćete oslobođeni plaćanja zateznih kamata!
Zahtjev za otpis zatezne kamate na javne prihode (Obrazac ZAOK) se podnosi neposredno ili putem pošte nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave F BiH kod koje se podnosilac zahtjeva vodi kao porezni obveznik

 

Porezna uprava Federacije BiH pozvala je obveznike koji imaju dugovanja po osnovu javnih prihoda nastala sa 31. decembrom 2016. da najkasnije do 31. decembra 2020. iskoriste pogodnosti Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode i oslobode se plaćanja zateznih kamata.

 

Navode da se shodno odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode, kamata koja je nastala po osnovu dospjelih, prijavljenih, a nenaplaćenih javnih prihoda sa stanjem na dan 31. decembra 2016. otpisuje u cijelosti, ako obveznik obaveze po osnovu glavnog duga i troškova prinudne naplate izmiri najkasnije do 31. decembra 2020.

 

Zahtjev za otpis zatezne kamate na javne prihode (Obrazac ZAOK) se podnosi neposredno ili putem pošte nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave F BiH kod koje se podnosilac zahtjeva vodi kao porezni obveznik. Obrazac ZAOK je moguće preuzeti na web stranici Porezne uprave Federacije BiH: www.pufbih.ba, u dijelu obrasci.

 

Uz navedeni zahtjev potrebno je priložiti i dokumentaciju kojom se dokazuje da su ispunjeni uslovi za otpis zatezne kamate (dokaze o izvršenim uplatama glavnice duga, a koja je knjižena na ime zatezne kamate, sporazum o odgođenom plaćanju poreznih obaveza) ili izvoda iz evidencije o dugovanjima. Ukoliko je pokrenut postupak prinudne naplate porezni obveznik je dužan da dostavi i dokaz o uplati troškova prinudne naplate.  

 

Prije popunjavanja obrasca porezni obveznici su dužni u nadležnoj poreznoj ispostavi utvrditi stanje duga na dan 31. decembra 2016., te uplatiti iznos utvrđenog duga.

 

Ukoliko podnosilac zahtjeva najkasnije do 31. decembra 2020. izmiri svoje obaveze po osnovu glavnog duga (obaveze za javne prihode koji se odnose na period do 31. decembra 2016.), uključujući i troškove prinudne naplate, Porezna uprava FBiH donosi rješenje o otpisu zateznih kamata kojim se utvrđuje pravo na otpis, a na osnovu uredno podnesenog zahtjeva za otpis zateznih kamata, dostavljene dokumentacije i službene evidencije.

 

Za sve dodatne informacije u vezi sa otpisom zateznih kamata porezni obveznici mogu se obratiti na telefonske brojeve nadležnih kantonalnih poreznih ureda i poreznih ispostava koji se nalaze na web stranici Porezne uprave Federacije BiH: www.pufbih.ba, u dijelu kontakti, saopćeno je iz te institucije.

 

 

(FENA/md)

 

 

BLIN
KOMENTARI