Burna vanredna sjednica Senata UNSA

Traži se odgovornost ministrice Bogunić zbog neodržavanja nastave na Medicinskom fakultetu, ali i...

Hronika 15.11.19, 14:30h

Traži se odgovornost ministrice Bogunić zbog neodržavanja nastave na Medicinskom fakultetu, ali i...
Danas je održana 20. vanredna sjednica Senata Univerziteta u Sarajevu sa dvije tačke dnevnog reda

 


Raspravljalo se o obustavi izvođenja nastave od strane Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za studente Stomatološkog fakulteta sa klinikama, Fakulteta zdravstvenih studija, Farmaceutskog fakulteta i realizacija zaključaka Senata Univerziteta u Sarajevu. te o potpisivanju Ugovora sa Kliničkim centrom Univerziteta u Sarajevu.


Nakon razmatranja tačke 1., Senat Univerziteta u Sarajevu je donio sljedeće zaključke:


1. Senat Univerziteta traži od Vlade Kantona Sarajevo i Skupštine Kantona Sarajevo utvrđivanje odgovornosti Ministrice obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo, te pomoćnika ministra za visoko obrazovanje, zbog neodržavanja nastave na fakultetima Grupacije medicinskih nauka od strane Medicinskog fakulteta, te zbog kontinuiranih opstrukcija procesa implementacije Zakona o visokom obrazovanju KS, Odluka Skupštine KS o pripajanju fakulteta, akademija i naučnih instituta Univerzitetu u Sarajevu i drugih relevantnih propisa u vezi sa integracijom Univerziteta u Sarajevu.


2. Senat zahtijeva od Medicinskog fakulteta da se neizostavno i bez odlaganja provedu zaključci Senata od 30.10.2019. i od 6.11.2019. godine, te da se nastava za studente Stomatološkog fakulteta sa klinikama, Fakulteta zdravstvenih studija i Farmaceutskog fakulteta nastavi u skladu sa donesenim zaključcima Senata. Ukoliko se nastavi ne uspostavi od 18. 11. 2019. godine, Senat Univerziteta će inicirati iznalaženje alternativnih rješenja putem angažmana nastavnika sa drugih medicinskih fakulteta u Bosni i Hercegovini.


3. Senat Univerziteta traži od rektora Univerziteta da naloži POC-u da se nastavnicima i saradnicima Medicinskog fakulteta u Sarajevu obračun plate za period trajanja obustave nastave, izvrši na način da se za dio nastave koja nije realizirana za studente Stomatološkog fakulteta sa klinikama, Fakulteta zdravstvenih studija i Farmaceutskog fakulteta, plata ne obračunava.  


4. Senat traži utvrđivanje odgovornosti osoba za obustavu nastave od strane Medicinskog fakulteta u trajanju od tri sedmice, te neodržavanja sjednice Grupacije medicinskih nauka.

 
5. Senat Univerziteta traži da se ispita zakonitost zaključenog ugovora iz 2016. godine između Medicinskog fakulteta i UKC, te da se isti dostavi Univerzitetu.
 

6. U slučaju nerealizacije naprijed navedenih zaključaka Senata Univerziteta, isti će biti predmetom razmatranja na svakoj sjednici Senata dok se konačno ne ispoštuju.


7. Senat Univerziteta zahtijeva od Medicinskog fakulteta da hitno Službi za nastavu Univerziteta dostavi podatke o opterećenosti svojih nastavnika i u e-HR sistemu, kao i dokaz kada je to opterećenje usvojeno na Vijeću Medicinskog fakulteta.


8. Traži se od Osnivača uspostava jednakopravnog statusa  svih članica Univerziteta i članova akademske zajednice Univerziteta u Budžetu Kantona Sarajevo,  Kolektivnom ugovoru za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na Univerzitetu u Sarajevu, Standardima i normativima za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja u Kantonu Sarajevo i Jedinstvenom pravilniku o plaćama i naknadama osoblja Univerziteta u Sarajevu.


9. Senat urgira hitno rješavanje prostora Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu.
 

10. Senat Univerziteta traži zaštitu Univerziteta u Sarajevu i njegovih organizacionih jedinica, te studenata od procesa koji narušavaju akademski kredibilitet i rad Univerziteta.

 

Nakon razmatranja tačke 2., Senat Univerziteta u Sarajevu je zaključio sljedeće:

 

1. Informacija rektora Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifata Škrijelja o pokrenutim aktivnostima na pripremi Prednacrta Ugovora o međusobnim pravima i obavezama između Univerziteta u Sarajevu i Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo, prima se k znanju.


2. Senat Univerziteta u Sarajevu daje punu podršku Farmaceutskom fakultetu, Fakultetu zdravstvenih studija i Stomatološkom fakultetu sa klinikama, a na kojima je obustavljena nastava od strane Medicinskog fakulteta, za nepotpisivanje ugovora sa Medicinskim fakultetom prije sticanja svih neophodnih Zakonom i Statutom utvrđenih uslova za isto, te za iznalaženje najboljeg rješenja da se nastava na ovim fakultetima uspostavi.


3. S obzirom da tekst prednacrta ugovora u ovom momentu nije usaglašen između fakulteta Grupacije medicinskih nauka, Univerziteta u Sarajevu i Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo, isti nije moguće potpisati, te je u cilju nastavka aktivnosti na izradi predmetnog ugovora potrebno da svi navedeni subjekti odrede po jednog predstavnika radi formiranja zajedničke komisije sa zadatkom usaglašavanja teksta, odnosno sadržaja ugovora.

 
4. Potrebno je obezbijediti podršku Osnivača u cilju kontinuiranog provođenja aktivnosti i okončanja pravne integracije Univerziteta u Sarajevu - saopšteno je iz Služba za odnose s javnošću UNSA.

 

BLIN
KOMENTARI