NOVI OBRAČUN OD 1. JANUARA 2020. GODINE

Plate do 800 KM oslobađaju se poreza na dohodak, za ostale 13 posto: Vlada FBiH utvrdila izmjene u Zakonu o doprinosima...

Hronika 26.09.19, 13:45h

Plate do 800 KM oslobađaju se poreza na dohodak, za ostale 13 posto: Vlada FBiH utvrdila izmjene u Zakonu o doprinosima...
Zaposlenici s primanjima do 800 KM oslobođeni su plaćanja poreza na dohodak. Kako je u pitanju porezni zakon koji zahtijeva primjenu od početka poreznog razdoblja, odnosno kalendarske godine, za početak njegove primjene utvrđen je novi rok 1. 1. 2020. godine

 


Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila i Parlementu FBiH, po redovnoj proceduri usvajanja, uputila Nacrt zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca koji uređuje kriterije i postupak utvrđivanja reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca, njihova ovlaštenja, postupak preispitivanja utvrđene reprezentativnosti i druga pitanja značajna za ovaj postupak, ako drugim zakonom nije drugačije određeno.


Donošenje ovog zakona predstavlja dio reforme radnog zakonodavstva s ciljem unaprjeđivanja prava na slobodno organizovanje i udruživanje u sindikate i udruženja poslodavaca, slobodu osnivanja i udruživanja u saveze i udruženja višeg nivoa, a u vezi s pravom na kolektivno pregovaranje s ciljem unaprjeđivanja ekonomskih i socijalnih interesa.


S ciljem usaglašavanja s presudama Ustavnog suda FBiH, Federalna vlada je utvrdila i Parlamentu FBiH na usvajanje po skraćenoj proceduri uputila prijedloge izmjena Zakona o nasljeđivanju, Zakona o registraciji poslovnih subjekata, Zakona o stvarnim pravima, Porodičnog zakona, Zakona o zemljišnim knjigama, kao i izmjenama i dopunama Zakona o notarima.


Vlada Federacije BiH danas je utvrdila svoje amandmane na prijedloge Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH, Zakona o doprinosima i Zakona o porezu na dohodak, koji se nalaze u parlamentarnoj proceduri. Svi ovi amandmani postaju sastavni dio ovih zakona sa zajedničkim ciljem stvaranja povoljnijeg poslovnog ambijenta u Federaciji BiH.


Federalna vlada utvrdila je javni interes za izgradnju regionalnog vodovoda Plava voda, na području Zeničko-dobojskog i Srednjobosanskog kantona. Odluka je donesena na osnovu Elaborata eksproprijacije određenih parcela za realizaciju projekta Plava voda za općine Travnik, Novi Travnik, Vitez, Busovača i Grad Zenicu, koji je izradio ZEDIS d.o.o. Zenica, a procijenjena vrijednost nekretnina za koje se predlaže utvrđivanje javnog interesa je 4.634.702 KM.


Utvrđeno je i da su izgradnja dionica autoceste Ozimica - Poprikuše u dužini od 12,9 kilometara i Medakovo - Ozimica na Koridoru Vc od 22 km od javnog interesa za Federaciju BiH.


Vlada FBiH usvojila je izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o poslovanju privrednih društava namjenske industrije u Federaciji BiH za 2018. godinu. Kako je navedeno,ukupan lanjski prihod ovih društava je iznosio 285.873.368 KM, što je isto kao i prethodne godine. Prihod ostvaren od izvoza iznosio je 210.109.740 KM, što je četiri posto više u odnosu na isti period prethodne godine, a ukupni rashodi 249.914.080 KM i veći su za jedan procenat u odnosu na 2017. godinu.


Smanjenje doprinosa i poreza na platu


S ciljem rasterećenja poslodavaca, među devet amandmana na Prijedlog zakona o doprinosima su i dva kojima je stopa doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje smanjena za 0,5 indeksnih poena, koliko je i umanjenje doprinosa za osiguranje od neuposlenosti.

 
Tri amandmana vezana su za predloženo smanjenje zbirne stope doprinosa za jedan indeksni poen i to po 0,5 indeksnog poena na doprinosu za mirovinsko-invalidsko osiguranja i za nezaposlenost. Na taj način, sada predloženu zbirnu stopu 32,5 posto čine 18 posto za mirovinsko, 13,5 posto za zdravstveno i jedan posto za osiguranje od nezaposlenosti.


Kako je predviđeno, primjena ovog zakona bi počela 1.1.2020. godine.

 
Kroz predloženih sedam amandmana na Prijedlog zakona o porezu na dohodak promijenjene su i stope poreza na dohodak i to 10 posto i 13 posto, a dalje je kroz Zakon uređeno da svi dohoci, sa izuzetkom dohotka od ulaganja kapitala, odnosno dividende, bude oporezovan po jedinstvenoj stopi od 13 posto.


Prema jedom od amandmana, u prihode koji nisu uključeni u osnovicu poreza na dohodak dodani su prihodi koji ostvaruju fizičke osobe - građani u vidu poklona od svoje uže obitelji. lako je ovo pitanje uređeno kantonalnim propisima, ovaj prihod uključen je i u izuzete prihode od poreza na dohodak, s ciljem izbjegavanja različitog tumačenja kantonalnih poreznih propisa te oporezivanja pomoći koju dobivaju osobe od svoje obitelji.


Kroz osobni odbitak uvedeno je progresivno oporezivanje dohotka od nesamostalnog i samostalnog rada s ciljem zaštite tzv. niskog dohotka koji je postavljen na granici od 800 KM, a porezni teret je prenesen na ostali dohodak.


Zaštita dohotka iz osnove radnog odnosa, koji iznosi ispod 800 KM na mjesečnoj razini, kroz uvođenje osobnog odbitka će se odraziti kao nulta stopa poreza na dohodak na primanja do 800 KM. Na ovaj način su zaposlenici s primanjima do 800 KM oslobođeni plaćanja poreza na dohodak.


Kako je u pitanju porezni zakon koji zahtijeva primjenu od početka poreznog razdoblja, odnosno kalendarske godine, za početak njegove primjene utvrđen je novi rok 1.1.2020. godine.

 

(DEPO PORTAL/BLIN MAGAZIN/ad)

 

 

 

BLIN
KOMENTARI