riječi sa sjednice

Predstavnički dom: Novalić obrazložio Program ovogodišnjeg rada Federalne vlade

Front 10.09.19, 15:46h

Predstavnički dom: Novalić obrazložio Program ovogodišnjeg rada Federalne vlade
Prema premijerovim riječima, Programom rada Vlade FBiH za 2019. godinu definisani su strateški ciljevi, programi i aktivnosti koje su doprinos implementaciji zacrtanih strateških ciljeva

 

Federalni premijer Fadil Novalić obrazložio je danas na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Program ovogodišnjeg rada Vlade FBiH.

 

Program je rađen na osnovu Programa rada Vlade FBiH za mandatni period 2015 – 2018. godine, Programa ekonomskih reformi FBiH 2019 – 2021., Reformske agende za BiH za period 2015 – 2018. koju su usvojile sve vlade u BiH i godišnjih planova rada federalnih ministarstava, koji su dostavljeni na obradu Federalnom zavodu za programiranje razvoja.

 

Program rada Vlade Federacije BiH za 2019. godinu donosi se u skladu s Poslovnikom o radu Vlade FBiH i Uredbom o planiranju rada i izvještavanju o radu Vlade FBiH, federalnih ministarstava i institucija, kojom je propisan postupak planiranja te obrasci i vremenski okvir provođenja procesa izrade planova i izvještaja.

 

Prema premijerovim riječima, Programom rada Vlade FBiH za 2019. godinu definisani su strateški ciljevi, programi i aktivnosti koje su doprinos implementaciji zacrtanih strateških ciljeva. Precizno su navedeni nosioci aktivnosti, rokovi izvršenja, mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate, očekivani godišnji rezultati te izvori i iznosi sredstava.

 

Strateški ciljevi i programi Vlade u 2019. godini vezani su za daljnje usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa zakonodavstvom EU, očuvanje makroekonomske stabilnosti i jačanje budžetske odgovornosti, ekonomske reforme, izgradnju i rekonstrukciju transportne, energetske i okolišne infrastrukture, nastavak reformi pravosuđa i javne uprave, zdravstva i socijalnog sektora, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, jačanje saradnje s organizacijama civilnog društva, zaštitu od diskriminacije te jačanje regionalne saradnje i koordinacije između kantona.

 

Prioriteti Vlade FBiH u 2019. godini usmjereni su, po Novalićevim navodima, na projekte intenziviranja privrednog razvoja, jačanja unutrašnje društvene stabilnosti Federacije BiH i jačanja vladavine prava, kao i iniciranje i provođenje reformi usklađenih sa potrebama Bosne i Hercegovine te u saradnji s drugim nivoima vlasti u BiH, rad na euroatlanskim integracijama u cilju dugoročno održivog i stabilnog sistema koji će FBiH učiniti konkurentnijom.

 

Vlada FBiH je planirala usvojiti u 2019. godini 95 zakona, četiri uredbe, 12 odluka, 35 pravilnika, šest strategija, 11 ostalih akata (uputstva, proračun, programi, planovi, metodlogije, naredbe, i slično), naveo je premijer precizirajući šta je od tih planova realizirano dosad.

 

Uredbom o planiranju rada i izvještavanju o radu Vlade FBiH, federalnih ministarstava i institucija je propisano da Komisija za programe i izvještaje, kao stalno radno tijelo Vlade FBiH, razmatra i utvrđuje nacrte programa rada i izvještaja o radu Vlade FBiH i upućuje ih Vladi na usvajanje.

 

(FENA/mr)

BLIN
KOMENTARI