nazire li se rješenje problema

Vlada KS usvojila devet mjera za unapređenje vodosnabdijevanja KS: Doznajte šta će se sve poduzeti

Hronika 26.09.17, 16:41h

Vlada KS usvojila devet mjera za unapređenje vodosnabdijevanja KS: Doznajte šta će se sve poduzeti
U okviru četvrte mjere, Vlada je zatražila od KJKP „ViK“ da u roku od sedam dana prilagodi Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta u ovom preduzeću stvarnim potrebama i novonastaloj situaciji vezanoj za vodosnabdijevanje

 


Vlada Kantona Sarajevo je, u okviru dvodnevnog zasjedanja na nastavku 90. vanredne sjednice posvećene problemu vodosnabdijevanja, danas usvojila devet mjera koje je neophodno poduzeti u cilju unapređenja stanja vodosnabdijevanja Kantona Sarajevo. Ove mjere razmotrit će zastupnici Skupštine KS i o njima se izjasniti na Hitnoj sjednici o stanju vodosnabdijevanja koja će se održati u četvrtak, 28. septembra.

 

U okviru prve mjere, Vlada je zadužila kantonalna javna komunalna preduzeća, kantonalna javna preduzeća i Kantonalnu upravu civilne zaštite da stave na raspolaganje svu mehanizaciju, kao i ljudske resurse preduzeću KJKP „Vodovod i kanalizacija“ (ViK), kako bi se u roku od dva mjeseca poduzele sve neophodne aktivnosti vezane za otklanjanje kvarova na vodovodnoj mreži, a u cilju obezbjeđenja novih količina vode. Radovi na otklanjanju kvarova će se vršiti uglavnom u noćnim satima, odnosno za vrijeme trajanja redukcija, osim onih kvarova koji iziskuju hitnu intervenciju. Vlada je zadužila i Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture KS da odobri prijem novih uposlenika, radnika – kopača na otklanjanju kvarova na period do 60 dana. Za ovu namjenu planirana su sredstva iz Budžeta KS u iznosu od 800.000 KM.

 

S obzirom da se dnevno u prosjeku prijavi oko 25 kvarova na vodovodnoj mreži, kao da i dalje postoji veliki broj kvarova koji nisu sanirani, njih 978, neophodan je intenzivniji angažman i upotreba mehanizacije i ljudstva. Trenutno u preduzeću „ViK“ je na raspolaganju sedam ekipa i četiri bagera koji u ovom trenutku mogu otkloniti 20 kvarova dnevno. Pomenuti broj kvarova koji čekaju na saniranje će planiranim uključivanjem dodatne mehanizacije i ljudstva trabao biti značajno umanjen već u periodu od narednih 60 dana.

 

Vlada je, u okviru druge mjere, naložila  KJKP „ViK“ da odmah formira 20 timova koji će raditi na smanjenju neprihodovane vode, obzirom da u ukupnom gubitku u mreži od 75 posto značajan broj zauzimaju nelegalni potrošači. „ViK“ je zadužen i da sačini i dostavi Vladi KS listu onih potrošača za koje smatraju da im računi za isporučenu vodu ne odgovaraju stvarnim potrebama i potrošnji (hoteli, autopraonice, tržni centri, ugostiteljski objekti i dr.). 

 

Po novoj sistematizaciji u preduzeću „ViK“, predviđeno je da šest uposlenika bude dio tri tima za otkrivanje nelegalnih potrošača. Obzirom da su u 2016. godini uslijedile aktivnosti za smanjenje neprihodovane vode i otkrivanje nelegalnih potrošača, kao i da je pregledom od 3.000 potrošača ustanovljeno njih 405 nelegalnih, to predstavlja značajan procent. Trenutno tri tima mogu pregledati na dnevnoj osnovi samo 45 do 50 potrošača. Formiranjem 20 ovakvih timova stvorile bi se pretpostavke za pregled oko 300 potrošača na dnevnoj osnovi, što bi u konačnici obezbijedilo njihovo uvođenje u sistem KJKP „ViK“. U okviru ove mjere u roku od šest mjeseci navedeni timovi bi pregledali oko 40.000 potrošača.

 

Vlada je, u okviru treće mjere, naložila KJKP „ViK“ da pristupi nabavci i ugradnji pumpnih agregata. Obzirom na starost i kapacitet pumpnih agregata koji mogu za kratko vrijeme unaprijediti sigurnost sistema i obezbijediti potrebne kapacitete vode do krajnjih potrošača ovu mjeru treba što prije realizirati. Ovim bi se napravila i značajna ušteda na sredstvima kojima se trenutno plaća utrošak električne energije koja pokreće rad ovih agregata. Rok za nabavku i ugradnju pumpnih agregata je 60 dana.

 

Preduzeće „ViK“ je raspisalo Javni poziv za nabavku tri ovakva agregata različitih kapaciteta i u toku je završna faza za odabir najpovoljnijeg ponuđača. U Budžetu KS će se osigurati sredstva za njihovu kupovinu u iznosu od 280.000 KM. Realizacijom ove mjere osigurat će se veća količina vode od 50 l/s, značajna ušteda finansijskih sredstava za njihovo održavanje ali i dodatna sigurnost sistema, obzirom da su postojeći agregati stari preko 30 godina i da za njihove popravke na tržištu više i ne postoje rezervni dijelovi.

 

U okviru četvrte mjere, Vlada je zatražila od KJKP „ViK“ da u roku od sedam dana prilagodi  Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta u ovom preduzeću stvarnim potrebama i novonastaloj situaciji vezanoj za vodosnabdijevanje.


Iako je preduzeće „ViK“ donijelo novu sistematizaciju i u primjeni je od jula mjeseca ove godine, Vlada smatra da njenom primjenom nisu izazvani očekivani pozitivni efekti koji bi se odrazili na rješavanje problema vodosnabdijevanja ili bar skraćivanje perioda redukcije vode. Zbog toga, evidentna je potreba za izradom prilagođenog pravilnika, obzirom da postojećom sistematizicijom nije predviđen veći broj izvršilaca u timovima za smanjenje neprihodovane vode, ali i na radnim mjestima manipulanta, rukovaoca mašinama, kopača iskopa i prokopa, kao i drugim koji svojim angažmanom mogu omogućiti poboljšanje stanja vodosnabdijevanja.

 

Svojom petom mjerom Vlada je zadužila KJKP „Vodovod i kanalizacija“ da odmah formira Centar za korisnike.

 

U okviru ovog centra bit će otvorene nove telefonske linije putem kojim će građani imati mogućnost dobiti blagovremenu i potpunu informaciju vezanu za sve kvarove i obustave u distribuciji vode. Centar za korisnike će sve ove informacije dostavljati i medijima te iste objavljivati odmah i na svojim stranicama na društvenim mrežama.

 

Također, Vlada je i šestom mjerom zadužila „ViK“ da nastavi sa aktivnostima na detekciji neprihodovane vode u saradnji sa Timom za detekciju kvarova i neprihodovane vode imenovanim od strane Vlade Kantona Sarajevo. Za ovu aktivnost osigurana su sredstva u Budžetu KS u iznosu od 1.580.000 KM.

 

„ViK“ je obavezan da formira Tim za detekciju kvarova i neprihodovanu vodu u Kantonu Sarajevo u koji će biti uključena i dva konsultanta – stručnjaka za ovu oblast, koje je imenovala Vlada Kantona Sarajevo.

 

„ViK“ je i sedmom mjerom zadužen da odmah pristupi aktivnostima vezanim za realizaciju Projekta rekonstrukcije vodovodne mreže u saradnji sa Upravnim odborom za implementaciju sporazuma sa EBRD-om do 31. 12. 2017. godine. Za ovu namjenu osigurana su kreditna sredstva EBRD-a u iznosu od 10.000.000 EUR-a i 3.200.000 KM iz Budžeta KS namjenskih sredstava iz vodnih naknada.

 

Obzirom da su „ViK“, općine i resorno ministarstvo potpisali tripartitni sporazum za osiguranje sredstava u iznosu od 3.200.000 KM, neophodno je da u skladu sa dogovorenim prioritetima pristupe rekonstrukciji vodovodne mreže na području Kantona Sarajevo. Započete aktivnosti sa implementacijom kreditnih sredstava sa EBRD-om su u završnoj fazi i očekuje se potpisivanje Sporazuma u oktobru 2017. godine od strane Federacije BiH, jer je on  već potpisan na nivou države BiH i Kantona Sarajevo. Predviđena sredstva u iznosu od 5.000.000 EUR-a bit će utrošena za nabavku opreme i pumpnih agregata, a preostalih 5.000.000 EUR-a za rekonstrukciju vodovodne mreže.

 

Osmom mjerom preduzeće „ViK“ je Vlada zadužila da obezbijedi dodatne količine vode, i to sa: Peračkog vrela 40 l/s u roku od 60 dana i sredstvima od 200.000 KM, izvorišta Tilava 20 l/s sa rokom od 30 dana i sredstvima koja će se naknadno osigurati u Budžetu KS, od JKP „Komunalac“ Hadžići 20 l/s u roku od 60 dana i sredstvima koja će se također naknadno utvrditi, te iz Filter postrojenje Bosna II 200 l/s sa rokom od osam do 10 mjeseci i sa sredstvima od 1.800.000 KM predviđenim u Budžetu za 2017/2018. godinu.

 

I kao devetu mjeru, Vlada je predložila i Skupštini Kantona Sarajevo da formira novo radno tijelo koje će u saradnji sa njom pratiti realizaciju svih predloženih mjera i rokove njihove implementacije. U sastav ovog tijela sugerisano je imenovanje predstavnika Skupštine, nevladinog sektora i stručnjaka za vodosnabdijevanje- navodi se u saopćenju press službe KS.

 

(DEPO PORTAL, BLIN MAGAZIN/mr)

BLIN
KOMENTARI