Nakon bure u javnosti

Ministar Kazazović se oglasio o spornom Kodeksu o oblačenju i ponašanju na Univerzitetu u Sarajevu

Front 24.07.18, 11:20h

Ministar Kazazović se oglasio o spornom Kodeksu o oblačenju i ponašanju na Univerzitetu u Sarajevu
Nadležne obrazovne vlasti Kantona Sarajevo nisu sudjelovale u pripremi i izradi Nacrta kodeksa ponašanja i oblačenja na Univerzitetu u Sarajevu niti će na bilo koji način uticati na definiranje njegovog sadržaja, stoji u saopćenju ministra Kazazovića

 

Uvažavajući interes javnosti u vezi sa Nacrtom kodeksa ponašanja i oblačenja na Univerzitetu u Sarajevu, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo medijima je uputilo sljedeće saopštenje za javnost:

 

- Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), propisana je obaveza visokoškolske ustanove da donese Etički kodeks i Kodeks ponašanja i oblačenja na visokoškolskoj ustanovi. 

 

Istovremeno, Zakon o visokom obrazovanju utvrđuje da je donošenje pomenutih akata u isključivoj nadležnosti senata visokoškolskih ustanova ne propisujući koje tijelo visokoškolske ustanove je nadležno za podnošenje inicijative ili utvrđivanje prijedloga istih.

 

Shodno navedenom, proizilazi da donošenje Etičkog kodeksa, odnosno Kodeksa ponašanja i oblačenja na visokoškolskoj ustanovi, kako u smislu provođenja postupka tako i u smislu  definiranja sadržaja pomenutih akata, predstavlja pitanje koje je u isključivoj nadležnosti visokoškolske ustanove. 

 

Nadležne obrazovne vlasti Kantona Sarajevo nisu sudjelovale u pripremi i izradi Nacrta kodeksa ponašanja i oblačenja na Univerzitetu u Sarajevu niti će na bilo koji način uticati na definiranje njegovog sadržaja.

 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo očekuje da će usvajanje pomenutih akata, kako u proceduralnom tako i u suštinskom smislu, pratiti uvažavanje univerzalnih vrijednosti i principa akademskog rada i djelovanja. 

 

Puno poštivanje prava i sloboda predviđenih u Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i u njenim protokolima, predstavlja obavezu svih institucija koje svojim internim aktima, odnosno autonomno, normiraju pojedina pitanja iz svog djelokruga.


M I N I S T A R

Prof. dr. Elvir Kazazović s.r. 

 

(DEPO PORTAL, BLIN MAGAZIN/md)

 

 

BLIN
KOMENTARI