usvojeno 17 zaključaka

Pročitajte Deklaraciju i prioritete Samita u Sofiji

Front 17.05.18, 15:49h

Pročitajte Deklaraciju i prioritete Samita u Sofiji
Sofijsku deklaraciju prenosimo u cijelosti

 

U Sofiji se danas održava Samit "Evropska unija - Zapadni Balkan" na kojem su se politički lideri i učesnici sastanka u bugarskoj prijestolnici usaglasili u vezi sa zaključivanjem i potpisivanjem Sofijske deklaracije.

 

Sofijsku deklaraciju prenosimo u cijelosti:

 

- Mi, lideri Evropske unije (EU) i njenih zemalja članica, uz konsultacije sa našim partnerima sa Zapadnog Balkana, i u prisustvu relevantnih zainteresovanih strana iz regiona, danas zaključujemo sljedeće:

1. EU pozdravlja zajedničku posvećenost partnera sa Zapadnog Balkana evropskim vrijednostima i principima, kao i viziji jake, stabilne i ujedinjene Evrope, podržane našim historijskim, kulturnim i geografskim vezama i našim uzajamnim političkim, bezbjednosnim i ekonomskim interesima.

2. Pozivajući se na samit u Solunu 2003. godine, EU ponovo potvrđuje svoju nedvosmislenu podršku evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana. Nadovezujući se na do sada postignuti napredak, partneri sa Zapadnog Balkana ponovo potvrđuju svoju posvećenost evropskoj perspektivi kao svom čvrstom strateškom izboru, a u cilju jačanja njihovih napora i uzajamne podrške. Kredibilitet ovih napora zavisi od jasne javne komunikacije.

3. EU je odlučna da pojača i intenzivira svoje angažovanje na svim nivoima radi pružanja podrške političkim, ekonomskim i društvenim transformacijama u regionu, uključujući i kroz jaču pomoć zasnovanu na opipljivom napretku u vladavini prava, kao i u socijalnoekonomskim reformama na strani partnera sa Zapadnog Balkana.

4. EU pozdravlja posvećenost partnera sa Zapadnog Balkana davanju prvenstva demokratiji i vladavini prava, posebno u pogledu borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, dobrog upravljanja, kao i u pogledu poštovanja ljudskih prava i prava pripadnika manjina. Njihovo efikasno sprovođenje reformi zasniva se na ovim osnovama. Civilno društvo i nezavisni mediji igraju ključnu ulogu u procesu demokratizacije.

5. EU podržava partnere sa Zapadnog Balkana u njihovoj posvećenosti nastavku jačanja dobrih susjedskih odnosa, regionalne stabilnosti i uzajamne saradnje. To naročito uključuje pronalaženje i primjenjivanje definitivnih, inkluzivnih i obavezujućih rješenja za njihove bilateralne sporove ukorijenjene u nasljeđu iz prošlosti i ulaganje dodatnih napora u pomirenje.

6. Izgradnja guste mreže veza i prilika u regionu i u EU je od ključnog značaja za približavanje naših građana i ekonomija, kao i za jačanje političke stabilnosti, ekonomskog prosperiteta, kulturnog i društvenog razvoja. Nadovezujući se na ostvareni napredak, uključujući i kroz regionalne inicijative, zalažemo se za značajno jačanje mogućnosti povezivanja u svim dimenzijama: transportnoj, energetskoj, digitalnoj, ekonomskoj i ljudskoj.

7. EU je saglasna sa unapređenjem tržišnog i investicionog okruženja na Zapadnom Balkanu radi bržeg kretanja ka digitalnoj ekonomiji i održivom i ekološkom društvu u skladu sa Pariskim ugovorom. Energetska sigurnost će imati prioritet, uključujući kroz unapređenu energetsku efikasnost, bolju prekograničnu povezanost, diversifikaciju izvora i trasa, kao i kroz uravnotežen energetski miks sa boljom integracijom obnovljive energije.

8. Poseban naglasak će biti stavljen na kreiranje daljih mogućnosti za mlade, uz obezbjeđivanje da to doprinosi socio-ekonomskom razvoju Zapadnog Balkana.

9. U tom smislu, EU pozdravlja posvećenost partnera sa Zapadnog Balkana, između ostalog, ubrzanom sprovođenju pravnih tekovina iz Ugovora o energetskoj zajednici i Ugovora o transportnoj zajednici, radi eliminisanja svih administrativnih prepreka na granicama, učešća na regionalnom tržištu električne energije i hitnog sprovođenja Višegodišnjeg akcionog plana za razvoj regionalnog ekonomskog prostora iz jula 2017. godine. EU će nastaviti da podržava ove napore.

10. EU i partneri sa Zapadnog Balkana dijele brojne bezbjednosne izazove koji zahtijevaju koordinirane individualne i kolektivne aktivnosti. Kada sarađujemo, možemo efektivno da riješimo ove izazove. Naša saradnja na zaustavljanju nezakonitih migracionih tokova pokazala je svoju vrijednost i nastavićemo sa njenim daljim razvojem.

11. Borba protiv terorizma i ekstremizma, uključujući i borbu protiv finansiranja, radikalizacije i vraćanja stranih terorističkih boraca zahtijeva našu intenzivnu saradnju.

12. EU i partneri sa Zapadnog Balkana potvrđuju da su rezultati borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala od ključnog značaja za političku i socio-ekonomsku transformaciju regiona, kao i za stabilnost i bezbjednost u regionu, koji su u najboljem interesu njihovih građana. EU pozdravlja njihovu posvećenost preduzimanju odlučnih akcija, u saradnji sa EU i u međusobnoj saradnji, protiv trgovine ljudima, uzgoja droge i krijumčarenja ljudi, droge i oružja.

13. EU pozdravlja doprinos partnera sa Zapadnog Balkana njihovoj Zajedničkoj spoljnoj i bezbjednosnoj politici (ZSBP) u svim njenim aspektima i očekuje progresivno produbljivanje saradnje na ovom polju, posebno u pogledu jačanja usklađenosti, prvenstveno u pogledu važnih pitanja od zajedničkog interesa.

14. Dezinformisanje i druge hibridne aktivnosti bit će predmet zajedničke borbe kroz jaču saradnju na polju prilagodljivosti, sajber bezbjednosti i strateške komunikacije.

15. Radi ubrzanog poboljšanja života naših građana u oblasti povezivanja i bezbjednosti u pogledu evropske perspektive Zapadnog Balkana, danas, koristeći relevantne aspekte saopštenja Komisije usvojenog 6. februara 2018. godine, EU predstavlja Prioritete programa samita u Sofiji za EU i Zapadni Balkan, koji je priložen uz ovu Deklaraciju.

16. EU pozdravlja namjeru Hrvatske da bude domaćin samita EU - Zapadni Balkan  tokom svog predsjedavanja 2020. godine.

17. Napominjemo da je naši partneri sa Zapadnog Balkana sami usklađuju sa navedenim tačkama.

 

Aneks uz Deklaraciju

 

PRIORITETI PROGRAMA SAMITA U SOFIJI

 

- Jačanje potpore vladavini prava i dobrom upravljanju
- Jačanje potpore pravosudnoj reformi i naporima u borbi protiv korupcije i organiziranoga kriminala, uključujući izgradnju kapaciteta za sprečavanje korupcije
- Produljenje savjetodavnih misija u području vladavine prava uz povećanu potporu država članica i EU-a
- Poboljšanje praćenja reformi s pomoću sustavnijih misija radi stručnih pregleda za svaki predmet pojedinačno
- Uvođenje praćenja sudskih postupaka u području teških kaznenih djela korupcije i organiziranog kriminala
- Rad na postizanju boljeg mjerenja rezultata pravosudne reforme
- Uvođenje potpore zapadnom Balkanu putem Europske zaklade za demokraciju u području neovisnih i pluralističkih medija i civilnog društva

 

Jačanje suradnje u području sigurnosti i migracija

 

- Povećanje zajedničkih napora u borbi protiv terorizma i sprečavanja radikalizacije i nasilnog ekstremizma, u skladu s inicijativom za borbu protiv terorizma na zapadnom Balkanu
- Znatno jačanje operativne suradnje u borbi protiv međunarodnog organiziranog kriminala u prioritetnim područjima poput vatrenog oružja, droge, krijumčarenja migranata i trgovanja ljudima
- Priprema obnovljenog akcijskog plana za suradnju u vezi s vatrenim oružjem kako bi se učinkovitije pristupilo rješavanju problema nezakonitog vatrenog oružja i velikih zaliha oružja
- Povećanje potpore izgradnji kapaciteta u području kibersigurnosti i borbe protiv kiberkriminaliteta
- Jačanje suradnje u vezi s migracijama i upravljanjem granicama
- Daljnje jačanje suradnje između časnika za vezu koje su rasporedile države članice EU-a (Evropska komisija i Agencija za evropsku graničnu i obalnu stražu) i nadležna tijela zapadnog Balkana
- Uspostava međuagencijske radne skupine EU-a iz područja PUP-a koju koordinira Komisija
- Produbljivanje i širenje znatne suradnje i dijaloga u području zajedničke vanjske i sigurnosne politike / zajedničke sigurnosne i obrambene politike
- Daljnji razvoj suradnje u aktivnostima u vezi s hibridnim prijetnjama, među ostalim jačanjem strateške komunikacije.

 

Potpora socioekonomskom razvoju uz poseban naglasak na mladima

 

- Širenje Okvirnog sporazuma o ulaganju za zapadni Balkan kako bi se dodatno privukla i koordinirala ulaganja bilateralnih donatora i međunarodnih financijskih institucija
- Osiguravanje znatno veće količine jamstava u okviru Okvirnog sporazuma o ulaganju za zapadni Balkan kako bi se privukla privatna ulaganja
- Povećanje potpore obrazovanju, osobito pokretanje pilot-projekta za mobilnost u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju
- Udvostručavanje sredstava programa Erasmus+ za regiju, uključujući uspostavu „Laboratorija za mlade zapadnog Balkana” u 2018., kojim će se omogućiti inovativno oblikovanje politika za odgovor na potrebe mladih, i uhvatiti ukoštac s odljevom mozgova
- Širenje opsega i dosega Regionalnog ureda za suradnju mladih i uvođenje programa mobilnosti unutar regije
- Osiguravanje napretka u provedbi regionalnoga gospodarskog prostora, uključujući povećanje napora na prepoznavanju kvalifikacija te napredak u olakšavanju trgovanja na zapadnom Balkanu
- Napredak Bosne i Hercegovine i Srbije u njihovim procesima pristupanja Svjetskoj trgovinskoj organizaciji

 

Povećanje povezanosti

 

- Pokretanje novog paketa projekata povezanosti (sa znatnim bespovratnim sredstvima EU-a kao financijskom polugom) putem Okvirnog sporazuma o ulaganju za zapadni Balkan, uključujući potporu Plavoj autocesti i Autocesti mira (Niš – Priština)
- Potpora većem iskorištavanju mogućnosti u skladu s trenutačnim odredbama Instrumenta za povezivanje Europe na zapadnom Balkanu
- Širenje energetske unije EU-a na zapadni Balkan, s težištem na energetskoj sigurnosti i diversifikaciji izvora i dobavljača, uključujući strategiju na regionalnoj razini kako bi se ostvarila korist od obnovljivih izvora energije, posebno hidroenergije
- Rad na dovršetku regionalnog tržišta električne energije na zapadnom Balkanu te osiguravanje njegove integracije u unutarnje tržište EU-a električnom energijom, među ostalim putem inicijative za plinsku povezanost središnje i jugoistočne Europe (CESEC)
- Daljnja potpora uspostavi jedinstvenog regulatornog prostora i učinkovitom procesu reforme energetskog tržišta na temelju Ugovora o energetskoj zajednici
- Potpisivanje preuzimanja obveze / Memoranduma o razumijevanju o plinskom spojnom vodu
Bugarska – Srbija
- Početak provedbe Ugovora o prometnoj zajednici i potpune operativnosti njezina tajništva
- Potpisivanje sporazuma o sjedištu Ugovora o prometnoj zajednici (Beograd)
- Potpora izjavi ministara prometa s Dana mreže TEN-T u Ljubljani, među ostalim akcijskom planu za popis prioritetnih graničnih prijelaza
- Potpora izjavi ministara prometa o sigurnosti na cestama s Dana mreže TEN-T u Ljubljani i povezanom akcijskom planu
- Potpora novoj željezničkoj strategiji kako bi se zapadni Balkan priključio glavnoj mreži i tržištu EU-a

 

Digitalna agenda za zapadni Balkan

 

- Pokretanje digitalne agende za zapadni Balkan, uključujući plan za olakšavanje smanjivanja troškova roaminga
- Pokretanje paketa znatne tehničke pomoći za utvrđivanje potencijalnih digitalnih ulaganja (uključujući širokopojasni internet) putem Okvirnog sporazuma o ulaganju za zapadni Balkan / Instrumenta pretpristupne pomoći
- Potpora pomirenju i dobrosusjedskim odnosima na zapadnom Balkanu
- Potpora borbi protiv nekažnjavanja podupiranjem Mehanizma za međunarodne kaznene sudove i Posebnog suda za ratne zločine na Kosovu* putem EULEX-a
- Omogućivanje sudjelovanja u EU-ovu programu Kreativna Europa
- Promicanje dubljih veza među civilnim društvima zapadnog Balkana, među ostalim podržavanjem projekata u okviru Fonda za zapadni Balkan. Ovaj Program prioriteta provodit će se na neutralan način u odnosu na pitanje statusa i ne dovodeći u pitanje rasprave o sljedećem višegodišnjem financijskom okviru.

 

(DEPO PORTAL, BLIN MAGAZIN/mr)

BLIN
KOMENTARI